Poutní kaple Svatých schodů

Rokoková kaple Svatých schodů (Sancta Scala) v Rumburku podmanivě připomíná příběh o Ježíšově odsouzení, utrpení a ukřižování. Jedná se o nejmladší poutní kapli Svatých schodů v českých zemích. Pašijový příběh Ježíšova utrpení byl v Rumburku zasazen do působivých, divadelně pojatých kulis. Ojedinělý je početný soubor polychromovaných soch, který netradičně lemuje vlastní Svaté schody. Mimořádné je propojení křížové cesty v ambitu Lorety s kaplí Kalvárie (Ukřižování) nad Svatými schody. Kaple Kalvárie tvoří XII. zastavení křížové cesty. Kaple Svatých schodů se kompletně restaurovala v letech 2007-2012. Dne 15. 9. 2012 ji požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát řekl: „Hle, člověk!“ Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku: “Ukřižovat! Ukřižovat!“ Pilát jim řekl: „Vy sami si ho ukřižujte! Já na něm vinu nenalézám /…/. Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili.

(Jan 19, 5-6, 16)

Poutní kaple Svatých schodů symbolizuje schodiště v paláci Piláta Pontského, římského místodržitele v Jeruzalémě, po němž vystoupal Ježíš Kristus pro svůj ortel smrti. Stupňů Svatých schodů je 28 a k oltáři v kapli Kalvárie se po nich vystupuje na znamení úcty a pokání pouze po kolenou. K výstupu a sestupu slouží dvě boční schodiště.

O výstavbu kaple Svatých schodů se zasloužil představený kapucínského kláštera v Rumburku páter Bernardin (vlastním jménem Josef Seidl). Kaple byla vybudována v letech 1767-1770 za přispění majitele rumburského panství Josefa Václava knížete z Liechtensteina a ze sbírek farníků. Autor stavebních plánů kaple Svatých schodů, ani výtvarné koncepce není znám. Kaple má podobu trojramenného schodiště, s mohutnými dělícími zdmi. Schodiště vedoucí do kaple Kalvárie jsou přístupná přímo z křížové chodby.

Ve výklencích ústředního schodiště jsou umístěny dřevěné polopostavy římských vojáků a vysmívajících se židovských obchodníků. Unikátní sochařské dílo zhotovil patrně malíř a řezbář Elias Dollhopf (1703–1773) z Horního Slavkova.

Věřící měl pocit, že je (na Svatých schodech v Rumburku) sledován a že se nachází uprostřed děje.

(Václav Cílek: Dýchat s ptáky. Obyčejné texty o světle paměti, pravdě oblaků a útěše míst, s. 53)

Bohatá je nástropní malířská výzdoba s výjevem „Triumf Kříže“, „Druhý příchod Ježíše Krista“ a scénami ze Starého zákona. Malby na klenbách postranních schodišť jsou nejstaršími dochovanými malbami v rumburské Loretě. Rostlinné motivy jsou rokokového původu.

Po pravé a levé straně poutní kaple Svatých schodů se nachází dva navazující drobné liturgické prostory – výjev Posmívání se Kristu a Boží hrob. Dokončeny byly roku 1771.